Zaproszenie do składania kandydatur w pracach komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku.

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku

Zarząd Powiatu Gorzowskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 470/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.
Zjadliwa grypa ptaków na terenie powiatu gorzowskiego

W związku z potwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorzowskiego, oraz Rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu Gorzowskiego, miasta Gorzów Wielkopolski, powiatu Sulęcińskiego oraz powiatu Międzyrzeckiego, informujemy o zasadach bioasekuracji.

DZIENNIK URZĘDOWY

pTASIA GRYPA - INFORMACJE
pTASIA GRYPA - INFORMACJEpTASIA GRYPA - INFORMACJE
29 grudnia Starostwo pracuje krócej…

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 80/2023 Starosty Gorzowskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w piątek 29.12.2023 w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. obowiązuje czas pracy w godzinach 7:30-12:00
Komunikat Starosty Powiatu Gorzowskiego

Informujemy, że od godziny 13:30 w dniu 15 grudnia 2023 r. do godziny 9:00 w dniu 18 grudnia 2023 r. wykonane zostaną prace modernizacyjne prowadzonej przez Starostę Powiatu Gorzowskiego bazy do obsługi systemu PZGiK (realizowanego przez aplikację Ośrodek). Prace te dotyczyć będą uzupełnienia bazy o wersje cyfrowe operatów technicznych znajdujących się w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czynności te wynikają z konieczności ucyfrowienia wszystkich materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu m.in. umożliwienia udostępniania drogą usług internetowych.
„Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” – wkrótce rusza nabór …

Informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego realizuje projekt pn. „Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej, uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia w województwie lubuskim w roku szkolnym 2023/2024.

Planowany termin naboru: od 13 do 22 listopada 2023 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone
w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny,
muszą złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
1) w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
2) w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora Wniosków i pozostałymi dokumentami
Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 29 listopada 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:
– Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra;
– Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny
Wykaz placówek pomocy dla osób bezdomnych w Województwie Lubuskim

Wykaz placówek pomocy dla osób bezdomnych w Województwie Lubuskim.
2 listopada Starostwo Powiatowe wraz z filiami nieczynne

Szanowni Państwo informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2023 Starosty Gorzowskiego z dnia 9 października 2023 r. Starostwo Powiatowe wraz z podległymi filiami w dniu 2 listopada (czwartek) będzie nieczynne.
Dzień 02.11.2023 został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za święto 11.11.2023 r. przypadające w sobotę.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22 a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 443/2023 z dnia 27 października 2023 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gorzowskim w 2024 r.

Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.
Zaproszenie do składania kandydatur w pracach w komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Do komisji konkursowej należeć będzie wypracowanie opinii w sprawie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawienie jej w formie protokołu Zarządowi Powiatu Gorzowskiego wraz z proponowaną wysokością kwoty dotacji.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie i złożą stosowne oświadczenie,
3) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
4) reprezentują organizacje/podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
Posiedzenia komisji będą się odbywać w godzinach urzędowania Starostwa.
Spośród złożonych kandydatur zostanie dokonany wybór przedstawicieli do komisji konkursowej. Wybrani członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie i e-mail.

Kandydatury proszę zgłaszać do dnia 15 listopada 2023r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. lub osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta (parter).
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7 330 411.
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej będzie umieszczone w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl, stronie internetowej Starostwa www.powiatgorzowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.