1

„Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”

 

bary RP i wizerunek godła RP

Z końcem września 2023 roku zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Wartość dofinansowania: 7.219.366,00 zł.

 Końcowa wartość zadania:  14.092.359,85 zł.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

 • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1383F o długości 1988 m.
 • Budowa odcinków ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż przebudowywanej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulicy Osiedle Warniki
 • Budowa kanalizacji deszczowej dla przebudowywanych ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Osiedle Warniki
 • Budowa nowego oświetlenia drogowego dla przebudowywanych ulic
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznej, gazowej i teletechnicznej
 • usunięcie kolidujących drzew i krzewów

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

bary RP i wizerunek godła RP
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł.

Wartość zadania: 3.263.319,33 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim na terenie gminy Bogdaniec.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres prac obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– zdjęcie warstwy humusu,
– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia
drogi,
– roboty ziemne (nasypy, wykopy),
– zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym,
– rozbiórkę istniejącej sieci drogowej,
– przebudowę skrzyżowań przyległych,
– przebudowę zjazdów istniejących,
– przebudowę mijanek,
– zmianę stałej organizacji ruchu,
– elementy ochrony środowiska.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica

 

bary RP i wizerunek godła RP

 

 

 

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica.

Wartość dofinansowania: 3.993.979,00 zł.

Wartość zadania: 6.572.497,83 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

– przebudowę jezdni,
– przebudowę chodnika,
– budowę drogi rowerowej,
– budowę elementów spowalniających ruch – trzech wyniesionych przejść dla pieszych,
– budowę wysp przejezdnych i nieprzejezdnych,
– budowę zatok postojowych,
– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
– odprowadzenie wód deszczowych w tereny chłonne oraz w powiązaniu z istniejącymi wpustami,
– przebudowę istniejącego systemu odwodnienia,
– przebudowę oświetlenia drogowego,
– zmianę stałej organizacji ruchu.

Celem prac jest:
– zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych,
– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.
Wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

logo minister edukacji        logo poznaj polskę       logo polski ład

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

W 2023 roku Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych dla uczniów:

 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  w Lipkach Wielkich w wysokości 5000,00 złotych,
 • Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 4912,00 złotych.

Całkowity koszt organizowanych wycieczek wynosi 12 590,00 złotych.
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki

bary RP i wizerunek godła RP

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki.

Wartość dofinansowania: 9.500.000,00 zł.

Wartość zadania: 12.280.870,81 zł.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie a następnie kompleksowe wykonanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22 wraz przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki. Inwestycja obejmuje 3 etapy realizacji a mianowicie:

Etap 1:
• Przebudowę drogi powiatowej nr 1406F na długości około 1,7km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych
• Przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w miejscu przejazdów przez drogę powiatową.
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych
• Budowę wysp spowalniających wraz oświetleniem i znakami aktywnymi (zasilanie hybrydowe solarne i wiatrowe)
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu

Etap 2:

• Rozbudowę drogi powiatowej nr 1406F na długości około 2,5km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych
• Przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej w miejscu kolizji z wyspą.
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych
• Budowę wyspy spowalniającej wraz oświetleniem i znakami aktywnymi (zasilanie hybrydowe
solarne i wiatrowe)
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu
• Likwidację kolizji

Etap 3:

• Przebudowę drogi powiatowej nr 1404F w zakresie budowy ścieżki rowerowej na długości
około 3,324 km
• Przebudowę/rozbudowę skrzyżowań przyległych w ciągu ścieżki rowerowej
• Przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu ścieżki rowerowej
• Budowę kanału technologicznego
• Wycinkę kolidujących drzew
• Zmianę stałej organizacji ruchu
• Likwidację kolizji
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w wysokości 28.000,00 zł.
Dofinansowanie zostały objęte dwie szkoły:
1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lipkach Wielkich,
2) Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą.
Na realizację programu każda ze szkół wyda po 17.500,00 zł., w tym dotacja wynosi 14.000,00 zł oraz 3.500,00 zł. z budżetu Powiatu Gorzowskiego.
Zaplanowano zakup interaktywnego monitora dotykowego oraz laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela za pośrednictwem transmisji audiowizualnej oraz zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć na odległość.
logo - program rzadowy - flaga polski
Program rządowy „Za życiem”

bary RP i wizerunek godła RP

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne
i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego,
a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji.
Powiat Gorzowski realizuje zadanie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.
Realizacja zadania polega na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.
Program „Za życiem” będzie realizowany przez Powiat Gorzowski w latach 2022 – 2026.
W każdym roku zostanie realizowane 1000 godzin zajęć z dziećmi oraz jego rodzicami.
Powiat Gorzowski na realizację zadania otrzyma dotację w łącznej wysokości 528 000 złotych w pięciu transzach.
Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Powiat Gorzowski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe zostało udzielone Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 3000,00 złotych. Kwota wkładu własnego wynosi 750,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji zadania zamyka się kwotą w wysokości 3750,00 złotych

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 

stopka

 
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Program ma status programu weloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju. Umowy o dofinansowanie na terenie Województwa Lubuskiego podpisywane są pomiędzy Wojewodą Lubuskim a daną jednostką samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.lubuskie.uw.gov.p/

Inwestycje drogowe Powiatu Gorzowskiego dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:

2016 „Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

2016 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

2017 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo – Czechów”

2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów”

2016 rok

„Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F  w miejscowości Lubiszyn”

Wartość inwestycji wyniosła 1.573.696,40 zł. Dotacja wynosi 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokryła Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełniła firma Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k.

Roboty polegały na przebudowie wraz z remontem jezdni dróg powiatowych nr 1418F (ul. Dworcowa), 1419F (ul. Gorzowska), 1392F (ul. Pocztowa) w m. Lubiszyn o łącznej długości 2.249,59 mb oraz chodników o powierzchni 2.549,00 m² w m. Lubiszyn. Zadanie polegało m.in.: poszerzeniu jezdni do szerokości od 5,0m do 5,5 m, przebudowie 4 zwykłych skrzyżowań w tym 3 na mini ronda, wykonaniu i przebudowie elementów odwodnienia jezdni oraz oznakowania.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa estetyki oraz atrakcyjności miejscowości. Celem nadrzędnym jest poprawa warunków życia mieszkańców Powiatu Gorzowskiego, wzrost konkurencyjności Powiatu Gorzowskiego oraz zapobieganie marginalizacji obszarów wiejskich.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową”

 

Roboty budowlane rozpoczęto w październiku i zakończono w na początku listopada 2016r. Wartość inwestycji wyniosła 583.885,59 zł. Dotacja wyniosła 50% kosztów realizacji zadania. 25% kosztów realizacji zadania pokrywa Gmina Lubiszyn – Partner projektu. Wykonawcą robót budowlanych – była firma MALDROBUD Sp. z o. o., Spółka Komandytowa. Funkcje Inspektora nadzoru pełni Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński.

Zakres zadania objął przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1410F o długości 763 m i szerokości 5,5m od m. Lubno do wjazdu na farmę wiatrową. W ramach przebudowy na istniejącej zniszczonej nawierzchni jezdni została wykonana warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścieralna gr. 4 cm a na poszerzeniach nowa konstrukcja na pełnej głębokości. Zostały wykonane pobocza na szerokości 0,75 m oraz odwodnienie powierzchniowe w tereny okalające pas drogowy.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą”

Wartość zadania wyniosła  2,1 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,05 mln zł, wkład Miasta Kostrzyn n/O 0,86 mln zł, wkład Powiatu Gorzowskiego 190 tys. zł

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A.

Roboty budowlane trwały od kwietnia do października 2017 roku

Roboty polegały na przebudowie jezdni oraz zjazdów na odcinku o długości 602 mb. Przebudowane zostały 3 skrzyżowania z drogami gminnymi (ul. Jana Pawła II, ul. Stanisława Moniuszko, ul Fryderyka Chopina). Wybudowana została asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 616 mb oraz zostały przebudowane i wybudowane chodniki z kostki brukowej o długości 816 mb. Wybudowane zostały: stanowiska postojowe prostopadłe i równoległe, zatoki postojowe BUS i TAXI, perony przy przystankach autobusowych, wyspy spowalniające ruch. Wykonana została kanalizacja deszczowa o długości 729 mb z odprowadzeniem wody do wpustów poza jezdnią. Wyprofilowane zostały tereny zielone. Przebudowana linia kablowa oświetlenia drogowego o długości 592 mb (18 słupów oświetleniowych) w tym oświetlenie przejść dla pieszych. Zostało ustawione oznakowanie pionowe i namalowane oznakowanie poziome.

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze skomunikowanie północnej części miasta oraz szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych w tym głównie terenów zielonych.

Zadanie objęło przebudowę drogi w zakresie:

 • przebudowy jezdni,
 • przebudowy chodnika,
 • budowy ścieżki rowerowej,
 • budowy elementów spowalniających ruch,
 • budowy zatok postojowych,
 • przebudowy skrzyżowań,
 • przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • odprowadzenie wód deszczowych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej,
 • wykonania oświetlenia drogowego.

 

Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepsze skomunikowanie północnej części miasta oraz szpitala, zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych w tym głównie terenów zielonych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Janczewo – Czechów”

Wartość zadania wyniosła 2,616 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 1,283 mln zł, wkład Gminy Santok 725 tys. zł wkład Powiatu Gorzowskiego 608 tys. zł

Wykonawcą robót budowlanych była firma: MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K.

Roboty budowlane trwały od kwietnia do października 2017 roku

Roboty polegały na przebudowie jezdni oraz zjazdów na odcinku o długości 2.786,48 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie do początku zabudowań w Czechowie gdzie w 2010r. została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Przebudowana droga o nawierzchni bitumicznej jest szeroka na 5,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokości 1,0 m.

Zadanie objęło przebudowę drogi w zakresie:

– rozbiórki istniejącej nawierzchni drogi,

– prac ziemnych przygotowujących podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni i zjazdów,

– wykonanie projektowanej konstrukcji jezdni i zjazdów,

– wykonanie urządzeń regulujących odpływ wody z korpusu jezdni w postaci drenażu francuskiego, ścieków trójkątnych i trapezowych, regulacji rowów drogowych,

– wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego (oznakowania),

– wymiana gruntu na odcinku 250 mb (roboty dodatkowe)

Celem inwestycji było polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, skomunikowanie sąsiadujących ze sobą miejscowości Janczewo i Czechów, zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych.

 

Rok 2018

2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów – Czechów”
Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn

bary RP i wizerunek godła RP

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”

Wartość dofinansowania: 4.942.174,00 zł.

Wartość zadania: 9.752.684,78 zł.

Zakres prac obejmuje:
– przebudowę istniejących jezdni,
– przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
– budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych),
– budowę zatoki postojowej,
– przebudowę przepustu,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– budowę kanału technologicznego,
– likwidację kolizji z elementami istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.