Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia – planowane wydatki – 10.000,00 zł
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 10.000,00 zł.
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowane wydatki 25.000,00 zł.
4) turystyki i krajoznawstwa – planowane wydatki – 10.000 zł.
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki – 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl

ogłoszenie otwartego konkursu ofert grafika
Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2021 rok

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w następujących sferach zadań publicznych:

1) ochrony i promocji zdrowia;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) turystyki i krajoznawstwa;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

Więcej informacji, ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie, że kandydat nie jest członkiem organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl
Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

Informacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

W dniu 1 marca 2021 roku ma wejść w życie nowe brzmienie art. 19 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą wnioski do KRS składać będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą, również będą miały taką możliwość.
Rejestracja jachtu

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rejestracji jachtów oraz innych jednostek pływających do 24 m, informujemy, że rejestracji można dokonać w dowolnym organie rejestrującym tj. starosta powiatu, prezydent miasta na prawach powiatów oraz wskazane związki sportowe lub dokonać samodzielnie na stronie https://interesant.reja24.gov.pl/login. Natomiast wnioski do pobrania znajdą Państwo pod adresem: https://bip.powiatgorzowski.pl
Opłata za rejestrację wynosi 80 zł, nr konta 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001.
Konkurs Filmowo-Fotograficzny “Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty!

Konkursu Filmowo – Fotograficzny „Powiat w obiektywie” rozstrzygnięty!
Miejsce na podium zajęli:
I miejsce – Igor Andruch,
II miejsce – Sławomir Tyczyński,
III miejsce – Krzysztof Kalarus.

Laureaci i wyróżnieni:
Marcin Rosół,
Emilia Biernat,
Waldemar Graś,
Przemysław Bielawski,
Michał Bielewicz,
Artur Suchocki,
Czesław Bielewicz,
Jarek Forster.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kalendarzu powiatowym na rok 2021.

Jury pracowało w składzie Aleksandra Czarnecka, Magdalena Słomińska, Władysław Wróblewski, Sandra Romanowska, Roman Sondej, Zbigniew Rudziński.
GRATULUJEMY!
Zwrot wpłat podróżnym z tytułu nieodbytych imprez turystycznych w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem

Nie otrzymałeś zwrotu za odwołaną wycieczkę lub wczasy?
W ramach “Tarczy Turystycznej” możesz je otrzymać.
Masz czas tylko do końca grudnia 2020 r!
Do złożenia wniosku uprawnieni są podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii.
Zwrotu środków dokonuje Turystyczny Fundusz Zwrotów uruchomiony przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym.

W powyższych sprawach można kontaktować się ze specjalną infolinią pod numerem 22 445 12 34 lub 22 255 23 23. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Szczegóły:
https://tfg.ufg.pl/tresc/34/Koronawirus_zwroty_wplat_dla_podroznych?fbclid=IwAR3Q1gM49CcSU0QVMSLffvfPsmo-XowsK1fqToWqih_Pmb1FM3V7mGUfdh0
Prom “Lubusz” – w remoncie

Prom Lubusz, który kursował na rzece Warcie między miejscowością Kłopotowo i Witnica został zaholowany do stoczni w Gorzowie Wlkp. i obecnie trwają prace remontowe, naprawiany jest pomost, barierki, nakładane powłoki antykorozyjne .
Prace remontowe potrwają do końca roku, ale to kiedy prom będzie kursował uzależnione jest od sytuacji na rzece.Prom Lubusz Prom Lubusz Prom Lubusz
Tarcza turystyczna

„Tarcza Turystyczna” Zwroty za wycieczkę lub wczasy. Masz czas na złożenie wniosku tylko do końca grudnia 2020 r.

Od 1 października 2020 roku weszła w życie ustawa, która umożliwi zwrot środków wpłaconych przez klientów organizatorom za wycieczki odwołane z powodu pandemii.
Zwrotu środków dokonuje Turystyczny Fundusz Zwrotów uruchomiony przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym.

O zwrot wpłaconych pieniędzy mogą ubiegać się podróżni, którzy:

  •  nie otrzymali do tej pory zwrotu środków od organizatora wyjazdu turystycznego, nie dostali w zamian vouchera ani innej imprezy od organizatora, nie skorzystali z procedury „charge back” oraz nie odebrali zwrotu wpłaty od agenta lub organizatora,
  • odstąpili od umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548, z późn. zm.), lub organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy nastąpiło do 1 października 2020 r.,
  • organizator turystyki przyjął płatność w formie bezgotówkowej (mechanizm nie obejmuje natomiast wpłat gotówkowych).

Do złożenia wniosku uprawnieni są podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Co ważne, żeby klient otrzymał pieniądze, aktywne muszą być dwie strony, czyli organizator turystyki i podróżny. Ustawa nakazuje touroperatorom przygotowanie i zgłoszenie listy klientów, którym należą się wypłaty (imię, nazwisko, numer umowy itp.). Organizator tym samym potwierdza, że dany klient nie odebrał już pieniędzy za imprezę, która się nie odbyła, nie skorzystał wcześniej ze zamiany wpłaty na voucher, ani nie przesunął swojego wyjazdu na inny termin.

Składanie wniosków możliwe będzie wyłącznie poprzez stronę Funduszu, za pomocą uprzednio założonego konta użytkownika.

Utworzenie konta odbywa się w portalu prowadzonym przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (jest on obsługiwany przez UFG) pod adresem www.tfg.ufg.pl. Wniosek można pobrać tylko jeśli posiada się już indywidualne konto w Funduszu. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa obsługa osobista podróżnych, ani obsługa tradycyjnej poczty.

Po otrzymaniu wniosków podróżnego oraz organizatora turystyki, Fundusz ma zgodnie
z ustawą 30 dni na weryfikację informacji przesłanych przez obie strony, licząc od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jeśli weryfikacja będzie pozytywna, to Fundusz zgodnie z ustawą ma 14 dni na dokonanie zwrotu środków na konto podróżnego. Wnioski należy składać do dnia 31 grudnia 2020 r.

W sprawach związanych ze zwrotem środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów można kontaktować się ze specjalną infolinią pod numerem 22 445 12 34 lub 22 255 23 23. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Dodatkowe informacje:
• Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dostępna jest pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1639
• Webinar z pytaniami i odpowiedziami dla przedsiębiorców – organizatorów wyjazdów, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=U8sEFpz-o_A&feature=youtu.be
Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Kwota dofinansowania wynosi:
– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Będzie można przeznaczyć na:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
– zakup sprzętu sportowego i/lub
-organizację obozów sportowych.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/web/sport/wystartowal-nabor-w-ramach-rzadowego-programu-klub–edycja-2021

Rządowy Program Klub edycja 2021 grafika
Film jest już gotowy! Dziedzictwo kulturowe Gminy Deszczno i Gminy Lubiszyn

Zapraszamy Państwa na film pt. “Dziedzictwo kulturowe Gminy Deszczno i Gminy Lubiszyn”. Film jest rezultatem projektu zrealizowanego w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Gorzowski.
Autorzy filmu: Robert Piekarski i Sławomir Kaczorowski (stowarzyszenie Absolwenci AWF Gorzów).
Dziedzictwo kulturowe Gminy Deszczno i Gminy Lubiszyn