Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. prowadzi nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach. Jest to nowa dotacja udzielana od
1 lutego br.
O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
• na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), tj.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
• działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
• przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?
Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tyś. zł.

Czy dotacja jest bezzwrotna?
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?
Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:
• nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
• wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
• złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
• nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
• nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?
Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?
Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 marca 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Aktualne informacje o prowadzonych naborach wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.: gorzow.praca.gov.pl.

Trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii covid-19, które ma wprowadzić nowe zasady przyznawania dotacji oraz przedłużyć okres składania wniosków.

Informacje: https://gorzow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza