Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w określonych branżach – do 31 maja 2021 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. prowadzi nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o przyznanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w określonych branżach. Dotacja udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 371). Nabór wniosków prowadzony jest w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl i trwa do 31 maja 2021 r.

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?
1. Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
• na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), tj.

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

• działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r. (działalność gospodarcza mogła być natomiast zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu),

• przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

2. Na otrzymanie dotacji nie będzie miał wpływu fakt otrzymania dotacji na podstawie art. 15zz4 ustawy COVID-19.

3. Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz, po złożeniu kolejnego wniosku w następnym miesiącu – do 31 maja 2021 r.

4. W odniesieniu do kodów PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z – łączna liczba dotacji z obydwu rozporządzeń (rozporządzenia z dnia 19 stycznia br. i rozporządzenia z dn. 26 lutego br.) jaka może być przyznana – wynosi 2. Dla pozostałych kodów wymienionych w rozdziale 3 rozporządzenia z dnia 26 lutego br. (wyżej wymienionych) – łączna liczba przyznanych dotacji wynosi 3.

5. W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek w marcu br. (wskazując luty jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w marcu, ponieważ wniosek dotyczy tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów czyli lutego. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w kwietniu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji, wówczas we wniosku wskaże marzec jako miesiąc w którym nastąpił spadek przychodów.

6. O dotację mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

7. Przepisy regulujące przyznanie dotacji nie przewidują trybu odwoławczego, nie przewidują również możliwości wnoszenia skargi na przyznanie lub odmowę przyznania dotacji do ministra właściwego ds.pracy. Przyznanie dotacji następuje w formie umowy cywilnej, od której nie przysługują administracyjne środki odwoławcze, lecz możliwość wniesienia powództwa cywilnego do sądu.

Kto udziela dotacji i na jakich zasadach?
Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej uprawnionemu przedsiębiorcy. Wypłata dotacji następuje po zaakceptowaniu wniosku przez urząd pracy. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji.

Dotacja udzielana jest na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy, co oznacza, że ustawa reguluje kwestie dotyczące dotacji, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu.

Jaka jest maksymalna kwota dotacji?
Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Czy dotacja jest bezzwrotna?
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić dotację?
Przedsiębiorca musi zwrócić dotację, gdy:
• nie wykonywał działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
• wydatkował dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
• złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
• nie spełniał warunków do udzielania dotacji,
• nie poddał się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o udzielenie dotacji?
We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, następujące oświadczenia:
1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanych w § 7 ust. 1 rozporządzenia;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.;
5) o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

We wniosku przedsiębiorca składa następujące oświadczenie: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie – dotacja z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców – stanowi pomoc publiczną?
Wsparcie polegające na udzieleniu dotacji z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków”.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z Funduszu Pracy?
Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 maja 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.