Dotacje na edukacyjne kampanie cross-mediowe skierowane do beneficjentów programu „czyste powietrze”

Od 6 do 24 września 2021 r. będzie trwał nabór wniosków o dotacje na działania, które kształtują postawy społeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości powietrza i zwiększają świadomość obowiązujących wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji. Kampania cross-mediowa powinna być skierowana do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Budżet konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłoszonego
w ramach programu „Edukacja ekologiczna” to 6,6 mln zł.
Beneficjentami ogłoszonego konkursu mogą być: zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska