Duże zmiany dla właścicieli pojazdów – od nowego roku znika zgłaszanie nabycia pojazdów, złożenie wniosku o ich rejestrację będzie obowiązkowe! 

Duże zmiany dla właścicieli pojazdów – od nowego roku znika zgłaszanie nabycia pojazdów, złożenie wniosku o ich rejestrację będzie obowiązkowe! 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 roku wejdą w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów – to efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Choć właściciele pojazdów przyzwyczaili się do możliwości zgłaszania nabycia pojazdu w formie zwykłego zawiadomienia, niestety od nowego roku nie będą mieli już takiej możliwości. Każdorazowo, bez znaczenia od formy nabycia, konieczne będzie złożenie wniosku o rejestrację pojazdu. Zmiany dotyczą także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Niedopełnienie obowiązku będzie skutkowało karami pieniężnymi. 

Ww. zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394 z późn. zm.), która znowelizowała m.in. ustawę Prawo o ruchu drogowym.

Najważniejszą zmianą dla właścicieli pojazdów jest fakt, że od nowego roku obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu przestanie funkcjonować. Zgłoszenie nabycia zastąpi obowiązek rejestracji pojazdu. 

Zgodnie z nowymi przepisami właściciel pojazdu będzie zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu
  • sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  •  sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, będzie liczony od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Dla przedsiębiorcy, który prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin rejestracji pojazdów został wydłużony do 90 dni.

Niedopełnienie obowiązku rejestracji i zawiadomienia o zbyciu pojazdu będzie karane. Właściciel pojazdu, który nie złożył wniosku o rejestrację w ustawowym, 30 dniowym terminie, poniesie karę finansową w wysokości 500 zł od pojazdu. Przedsiębiorca, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który nie dopełnił konieczności złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni, poniesie karę finansową w wysokości 1000 zł od pojazdu.

Kary te będą podwyższone dwukrotnie, jeśli ww. termin zostanie przekroczony o ponad 180 dni. W tej sytuacji kara pieniężna nakładana będzie w wysokości: 1.000,00 zł. Wyjątkiem będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna w tym przypadku wynosić będzie: 2.000,00 zł.

Obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu pozostaje bez zmian. Na złożenie zawiadomienia mamy w dalszym ciągu 30 dni. Zmianie podlega jedynie wysokość kary – opóźnienie będzie wynosić 250 zł bez względu na ilość przekroczonych dni. Jest to dość istotna zmiana, bowiem wcześniej kary nie były dookreślone, znajdowały się w przedziale 200 – 1000 zł. Na wysokość kary wpływało kilka czynników. Obecnie wysokość kary nie będzie uznaniowa i nie będzie podlegać negocjacji.

Ustawą zmieniającą uregulowane zostały przepisy dotyczące właściwości miejscowej złożenia zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami – właściciel pojazdu będzie mógł dokonać zawiadomienia o zbyciu pojazdu u starosty właściwego względem miejsca zamieszkania stałego lub czasowego a jeżeli właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, to zawiadomienia będzie można dokonać u starosty właściwego, ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Kolejna zmiana dotyczy współwłasności pojazdu – zawiadomienie o zbyciu pojazdu przez jednego z współwłaścicieli pojazdu będzie wystarczające.

Nadmienić należy, że koszt przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego, wynosi obecnie 66,50 zł.

Z kolei koszt zarejestrowania auta:

  • używanego, zarejestrowanego w Polsce z wymianą tablic wynosi 160 zł (zwykłe tablice rejestracyjne), 80 zł (pozostawione dotychczasowe tablice wraz z pozwoleniem czasowym), 1080 zł (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych).
  • używanego, sprowadzonego z zagranicy oraz nowego wynosi 160 zł (zwykłe tablice rejestracyjne), 1080 zł (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych).
  • zabytkowego – 180 zł.

W przypadku transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2024 roku będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Mając na uwadze zmieniające się przepisy oraz konsekwencje niedokonania rejestracji bądź zgłoszenia zbycia pojazdu w ustawowym terminie, apelujemy do mieszkańców aby złożenia wniosku nie zostawiać na ostatnią chwilę! Aby proces rejestracji auta przebiegał sprawnie można umówić się wcześniej na wizytę w Wydziale Komunikacji za pośrednictwem strony https://bezkolejki.eu/spgorzow/Reservation.

Złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji. Zawiadomienie można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. J. Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.. Do zawiadomienia o zbyciu pojazdu dołączyć należy kopię dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu.

Obsługa Klientów w Wydziale Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poniedziałek: 8.00 – 16.30

Wtorek  – Czwartek: 8.00 – 14.30

Piątek: 8.00 – 13.30

 

Obsługa klientów w Filii Wydziału Komunikacji w Kostrzynie nad Odra oraz w Witnicy:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek – Czwartek: 8.00 – 14.00

Piątek : 8.00 – 13.00

 

Obsługa klientów w Filii Wydziału Komunikacji w Bogdańcu:

Poniedziałek: 8.00 – 14.30

Wtorek – Czwartek: 8.00 – 14.00

Piątek: 8.00 – 13.00