EWT – Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim

projekty unijne loga

 

Informacje o inwestycji umieszczone stronie programu INTERREG VA http://interregva-bb-pl.eu/pl/

Hasło programu:

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony

 

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez Powiaty: Märkisch-Oderland i Gorzowski w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 3,345 mln euro, z czego po polskiej stronie 1,737 mln euro czyli ponad 7,3 mln zł. W ramach projektu, którego realizacja potrwa od czerwca 2017r. do września 2019r. zmodernizowane zostaną drogi powiatowe K6409 i 1405F (w sumie 7,46 km).

mapa działań

Głównym celem projektu jest usuniecie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej. Poprzez poprawę, infrastruktury drogowej ma zostać zoptymalizowana osiągalność, zaplecza gospodarczego, atrakcji turystycznych oraz obszarów wiejskich. Stanowi ona warunek dla rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego społecznie rozwoju wspólnego obszaru przygranicznego. Od projektu oczekuje się inteligentnego, długotrwałego i zintegrowanego polepszenia tranzytowych i transgranicznych połączeń komunikacyjnych. Do grupy docelowej należą: mieszkańcy i mieszkanki powiatów partnerskich Märkisch-Oderland i gorzowskiego.

 

Powiaty partnerskie chcą podjąć się rozbudowy i modernizacji ważnych połączeń komunikacyjnych we wspólnym obszarze granicznym na podstawie wspólnie opracowanego i podpisanego Porozumienia o współpracy. Do porozumienia wzięte zostały drogi które mają funkcję ponadregionalną i transgraniczną. Projekt celowo oddziałuje na rozbudowę relacji gospodarczych jak i połączenie sieciowe potencjałów turystycznych w regionie Odry.

 

Po polskiej stronie zostanie zrealizowane zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy, Etap I”. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada liczne spękania, powierzchniowe ubytki oraz liczne wyboje, w których tworzą się zastoiska wody. W ramach zadania zostanie wykonana nowa wzmocniona nawierzchnia drogi na odcinku 6,2 km od Kłodawy do Łośna, przystosowana do obciążenia ruchem KR2. W zakresie przebudowy zostaną również przebudowane istniejące zjazdy. Roboty nawierzchniowe mają na celu poprawę nośności nawierzchni oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również poprawę estetyki krajobrazu. Inwestycja pozwoli na poprawę połączenia polskiego obszaru wiejskiego i turystycznego do transgranicznych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych.

 

Po niemieckiej stronie projektu zostanie zrealizowane zadanie o nazwie Modernizacja drogi powiatowej K6409 – Odcinek Kiehnwerder i Platkow. W ramach zadania zostaną przebudowane 2 odcinki drogi powiatowej K6409 o łącznej długości 1,26 km w miejscowościach Kiehnwerder i Platkow. W ramach robót zostanie wykonana wymiana nawierzchni, kanalizacji ściekowej i oświetlenia drogowego.


 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy, Etap I

W dniu 09 sierpnia 2017 roku, została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, firmą Maldrobud z Myśliborza. Wartość robót budowlanych to ponad 5 mln zł brutto. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym roboty zostaną zakończone w sierpniu 2018 roku przy czym większość robót zostanie wykonana w 2018 roku. Obecnie trwają prace geodezyjne. W 2017 roku zostaną wykonane jedynie drobne roboty przygotowawcze.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy

W dniu 17 sierpnia 2018 roku, zostały zakończone roboty budowlane. W ramach zadania na przebudowanym odcinku o długości 6.200,00 m, została wykonana nowa wzmocniona nawierzchnia o szerokości minimum 5,5 m. Początek odcinka drogi który został przebudowany zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi 1405F z drogą wojewódzką nr 151 w miejscowości Kłodawa, natomiast koniec, przed miejscowością Łośno.

Celem inwestycji było wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni drogi, przystosowanej do obciążenia ruchem KR2. W zakresie przebudowy zostały przebudowane istniejące zjazdy. Roboty nawierzchniowe miały na celu poprawę nośności nawierzchni oraz komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również poprawę estetyki krajobrazu. Zakres robót nawierzchniowych obejmował:

  • rozbiórkę istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
  • przebudowę istniejących zjazdów
  • wykonanie oznakowania pionowego,

Link do strony programu:

http://interregva-bb-pl.eu/pl/