Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy – obsługa Interesantów

Bieg terminów wstrzymanych lub zawieszonych określonych przepisami prawa administracyjnego, został odwieszony

Filia Wydziału Budownictwa w Witnicy – obsługa Interesantów

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż obsługa Interesantów w Filii Wydziału Budownictwa w Witnicy:

W zakresie obsługi telefonicznej Interesantów odbywa się w następujące dni i godziny :
poniedziałek: 9:00 – 16:00
czwartek: 9:00 – 15:00
piątek : 9:00 – 13:00
W zakresie bezpośredniej obsługi Interesantów odbywa się w następujące dni i godziny :
poniedziałek: 8:00 – 16:30
czwartek: 8:00 – 15:00
piątek : 8:00 – 13:30
W celu usprawnienia pracy wydziału wtorek i środę, ustala się dniem bez obsługi interesantów – praca merytoryczna.

Ponadto Starosta Gorzowski informuje, że bieg terminów wstrzymanych lub zawieszonych określonych przepisami prawa administracyjnego, został odwieszony.
Z dniem 31.03.2020 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568), na podstawie art. 15zzs, terminy określone przepisami prawa administracyjnego, terminy rozpoczęte zostały zawieszone a nie rozpoczęte nie rozpoczęły swojego biegu. Z uwagi na to, iż art. 15 zzs ustalony w w/w ustawie, został uchylony ustawą z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 875), w dniu 24.05.2020 r. terminy te zostały odwieszone.

W związku z powyższym, informujemy, zainteresowane osoby – wnioskodawców, inwestorów oraz strony postępowania, że terminy określone w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania, wezwaniach do uzupełnienia wniosku, postanowieniach obowiązujących do uzupełnienia wymaganych dokumentów, czy też terminu na wniesienie odwołania od decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, wydane z okresu od 31.03.2020 r do 16.05.2020r. rozpoczęły swój bieg od dnia 24.05.2020 r.