Geodeta poszukiwany

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.ogłosiło nabór na stanowisko: Geodeta w Wydziale Geodezji i Kartografii.
1. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
a) Wymagania niezbędne:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe geodezyjne,
– nieposzlakowana opinia,
– znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych,
– biegła znajomość obsługi aplikacji do prowadzenia baz PODGiK tj. Ewmapa, Ewopis, Bank Osnów i Ośrodek (elementy pakietu STRATEG firmy Geobid Katowice),
– min. 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

b) Wymagania dodatkowe:
– znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami,
o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych,
– wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
– umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem,
– komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, systematyczność,
– wysoka kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– wprowadzanie zmian do części graficznej i opisowej bazy danych EGiB, BDOT500
i GESUT,
– wprowadzanie zmian do systemu Ośrodek, związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
– współudział w prowadzonych sprawach (postępowań) z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikających z polecenia przełożonych,
– obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu gorzowskiego, w zakresie udostępniania danych z zasobu,
– uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i odbioru prac geodezyjno-kartograficznych zalecanych przez Starostę Gorzowskiego na podstawie indywidualnych powołań.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 8.07.2024 r. do godz. 14
Szczegółowe informacje: https://bip.powiatgorzowski.pl/wakaty/300/138/Geodeta_w_Wydziale_Geodezji_i_Kartografii/#