Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz remediacja…

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest to zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed tą datą. Dotyczy to także szkody w środowisku spowodowanej przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy, władający powierzchnią ziemi, w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na swoim terenie, zobowiązany jest do przeprowadzenia remediacji, czyli np. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji powodujących ryzyko w taki sposób, aby teren zanieczyszczony był bezpieczny dla zdrowia ludzi i stanu środowiska.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Szczegółowy zakres informacji o tym, co winno zawierać zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Ten, kto nieświadomie nabędzie grunt, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, będzie zobowiązany do przeprowadzenia remediacji bez względu na to, czy to z jego winy doszło do skażenia środowiska gruntowo-wodnego.