Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2020 roku.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Więcej informacji, ankieta zgłoszeniowa i wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.