I Nabór wniosków pracodawców o środki KFS na 2022 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. (zwany dalej PUP) informuje, że posiada środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w kwocie 758 002,95 zł i ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób będących pracownikami lub pracodawcami, dla pracodawców, którzy mają siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub powiatu gorzowskiego.

 1. Termin rozpoczęcia naboru: 31.01.2022 r.
 2. Termin zakończenia naboru: do 14.02.2022 r. do wyczerpania limitu. W przypadku niewykorzystania limitu środków PUP ogłosi ponowny nabór wniosków na stronie gorzow.praca.gov.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. Wnioski, które wpłyną do urzędu powyżej określonego terminu pozostaną bez rozpoznania.
 3. Środki KFS przeznaczone będą na następujące działania:
1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 1. Zgodnie z art. 69 b ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca* może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego*, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli należy do grupy mikroprzedsiębiorców*,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
* Pracodawca – jest to jednostka organizacyjna, chodziażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia (na umowę o pracę) co najmniej jednego pracownika.
*Kształcenie ustawiczne – jest to uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w odniesieniu także do pracowników i pracodawców. Jest to  proces stałego odnawiania, kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie i odbywa się poprzez formy kształcenia pozaszkolnego, m.in.: kursy, studia podyplomowe.
* Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) – Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3.

5. W ramach niniejszego naboru PUP może przyznać dofinansowanie:

 • w przypadku mikroprzedsiębiorców – 100% kosztów kształcenia ustawicznego,
 • dla pracodawców niebędących mikroprzedsiębiorcami – 80 % kosztów kształcenia ustawicznego,
nie więcej jednak niż 6.500 zł na jedna osobę szkoloną, a w przypadku kursów dla kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych nie więcej niż 9.200 zł. Pracodawca w bieżącym roku kalendarzowymmoże otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 70.000 zł (bez względu na liczbę złożonych wniosków).
 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od podatku objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Natomiast § 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień stanowi, że zwolnione od podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
 2. Środki KFS przyznawane będą na wniosek pracodawcy, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub powiatu gorzowskiego i kształceniem ustawicznym   w ramach KFS objęci będą pracownicy świadczący pracę na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub powiatu gorzowskiego.
 3. Środki KFS będą przyznawane pracodawcom z uwzględnieniem następujących priorytetów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej r.:
  Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowe.
  Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

  Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
  Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej(KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej(WTZ), Zakładów Aktywności Zawodowej(ZAZ), członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
  Priorytet 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

  Dodatkowe pytania prosimy kierować tel. 95 7360 663, email: zigo@praca.gov.pl.
  Więcej informacji: https://gorzow.praca.gov.pl/-/17081889-kfs-i-nabor-wnioskow-o-srodki-na-ksztalcenie-ustawiczne-w-2022-r-