Inwestycje drogowe Powiatu Gorzowskiego w Gminie Lubiszyn

Sieć dróg powiatowych, stanowiących uzupełnienie regionalnej i krajowej sieci dróg wpływa decydująco na spójność przestrzenną i rozwój regionu. Drogi powiatowe łączą siedziby powiatów z gminami, stanowią podstawową obsługę komunikacyjną w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Dlatego też Magdalena Pędziwiatr, Starosta Powiatu Gorzowskiego wkłada wiele wysiłku finansowego, aktywnie zabiega o fundusze zewnętrzne, celem modernizacji kolejnych odcinków dróg. Potrzeby są duże, ale konsekwentnie zwiększane są nakłady finansowe na inwestycje w infrastrukturę drogową.

3 marca wraz z Władysławem Dajczakiem, Wojewodą Lubuskim dokonaliśmy uroczystego przeglądu dwóch ważnych inwestycji drogowych w Lubiszynie. Ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca wielu osób. Większość z nich towarzyszyła nam w tym wyjątkowym wydarzeniu. W tym miejscu zdecydowanie należy podkreślić rolę Wojewody Lubuskiego, bo gdyby nie wsparcie rządowe, Powiat Gorzowski nie mógłby rozpocząć tych działań.

Pierwsza z nich to przebudowa drogi powiatowej nr 1392F
Jest to inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszu Leśnego decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Celem inwestycji było utworzenie skrótu komunikacyjnego do Gorzowa dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz do miejsc,
w których prowadzone są wyręby leśne. Modernizacja obejmowała wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wartość inwestycji: 4.892.594,19 zł.
Powiat Gorzowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.755.200,00 zł z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pozostała część finansowana była z budżetu Powiatu Gorzowskiego oraz Gminy Lubiszyn.

Druga to przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w Lubiszynie

Inwestycja objęła przebudowę jezdni o długości 2919 m oraz budowę nowych chodników, budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych), budowę zatoki postojowej, budowę kanalizacji deszczowej (jedynie w granicach pasa drogowego), budowę kanału technologicznego oraz likwidację kolizji z elementami istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.

Wartość robót budowlanych: 10.211.047,36 zł.
Powiat Gorzowski uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.942.174,00 zł. Pozostała część finansowana była z budżetu Powiatu Gorzowskiego oraz Gminy Lubiszyn.

Magdalena Pędziwiatr, Starosta Powiatu Gorzowskiego podkreśla, że środki rządowe, jakich do tej pory w Powiecie Gorzowskim nie było, dają ogromną szansę na poprawę jakości życia naszych mieszkańców – „Potrzeby lokalnych społeczności są dla nas motorem do działania, a współpraca administracji rządowej i samorządów przynosi doskonałe efekty.”