Jakość powietrza w Polsce coraz lepsza

JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE CORAZ LEPSZA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował analizę wyników pomiarów jakości powietrza wykonywanych w sezonie grzewczym w ramach państwowego monitoringu środowiska. W porównaniu do pięciu poprzednich sezonów widać znaczącą poprawę.
Jako sezon grzewczy wskazano okres od 15 września 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. Dane z sezonu 2022/2023 porównano z wynikami pomiarów z pięciu wcześniejszych analogicznych okresów. W analizie GIOŚ wykorzystano wyniki pomiarów zanieczyszczeń, które w dużej mierze pochodzą z ogrzewania domów: dwutlenku siarki, pyłu zawieszony PM10 i PM2,5 (ze wszystkich automatycznych stanowisk pomiarowych w Polsce)
oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (ze stanowisk manualnych).

Analiza średnich wartości stężeń czterech wybranych zanieczyszczeń
z porównywanych stanowisk pomiarowych w Polsce wskazuje na bardzo korzystną sytuację
w sezonie grzewczym 2022/2023 na tle poprzednich pięciu analogicznych sezonów. Średnie stężenia wszystkich czterech omawianych zanieczyszczeń są w analizowanym okresie najniższe od lat.

Należy jednak mieć na uwadze, że na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ mają również warunki meteorologiczne panujące w danym okresie na określonym obszarze. Według danych IMGW-PIB poszczególne miesiące sezonu grzewczego 2022/2023, zostały ocenione jako: wrzesień 2022 r. – „bardzo chłodny”, październik 2022 r. – „ekstremalnie ciepły”, listopad i grudzień 2022 r. – „normalne termicznie”, styczeń 2023 r. – „ekstremalnie ciepły”, luty 2023 r. – „lekko ciepły”, marzec 2023 r. – „ciepły” a kwiecień 2023 r. – „chłodny”.

Źródło: Minister Klimatu i Środowiska