Karta wędkarska

Miłośnicy wędkowania mieszkający w Powiecie Gorzowskim, którzy chcą posiadać kartę wędkarska mogą złożyć wniosek o jej wydanie do Biura Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. – przy ul. Pankiewicza 5-7.
Dla osób małoletnich między 14 a 18 rokiem życia Starosta może wydać taką kartę za zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (podpis opiekuna powinien widnieć na wniosku).
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski potów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej dostępny jest w siedzibie Starostwa lub można go pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.powiatgorzowski.pl/176/Biuro_Ochrony_Srodowiska/.
Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb, zdjęcie o wymiarach 20 x 30 mm oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł wniesionej na konto bankowe Starostwa Powiatowego nr 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001. W tytule wpłaty proszę wpisać „opłata za wydanie karty wędkarskiej”.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dokonanej na rachunek organu podatkowego – Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575, tytułem „za pełnomocnictwo”.
Wydanie karty wędkarskiej nastąpi w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływy kompletnego wniosku.