Kiedy administrator może pobrać opłatę za udzielenie informacji osobie, której dane dotyczą?

Według stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do zasady za informacje podawane na podstawie art. 13 i 14 RODO oraz komunikację i działania podejmowane na mocy art. 15-22 i 34 RODO administrator nie może pobierać opłat.

Wyjątki dotyczą sytuacji, kiedy żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne (art. 12 ust. 5 RODO), np. osoba, której dane dotyczą wielokrotnie, w krótkich odstępach czasu zwraca się do administratora o przekazanie tych samych informacji. W przypadku uznania żądań danej osoby za nieuzasadnione lub nadmierne, administrator może podjąć działania i pobrać rozsądną opłatę albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Przy tym skorzystanie przez administratora z przysługującego mu prawa do pobrania opłaty nie ogranicza się jedynie do kwestii wydania kolejnej kopii danych i może dotyczyć również np. nieuzasadnionego żądania sprostowania, ograniczenia, czy usunięcia danych.
Stanowisko Prezesa UODO w pełnej wersji znajduje się na stronie https://uodo.gov.pl/pl/225/1169