Komunikat Wydziału Komunikacji

Uprzejmie informujemy, iż termin na rejestrację pojazdu, zgłoszenie nabycia, zgłoszenie zbycia został wydłużony do 180 dni (dla umów zawartych od 1 marca 2020 r.).
Zakupiony pojazd, który jest zarejestrowany na terenie kraju należy przerejestrować w terminie 180 dni od daty zakupu
https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/6/6__Rejestracja_pojazdu_zarejestrowanego_na_terenie_Polski/,
bądź zawiadomić urząd o nabyciu powyższego pojazdu, na to także jest 180 dni
https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/58/56__Zlozenie_zawiadomienia_o_nabyciu_pojazdu/.
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu wraz z kserokopią dokumentu własności można zostawić w urnie, która jest w urzędzie, przesłać pocztą, przez e-puap bądź e-mail.
Pojazd sprowadzony za granicy należy przerejestrować w ciągu 180 dni od daty sprowadzenia na teren RP (dotyczy pojazdów sprowadzonych od 1 marca 2020 r.). Jeżeli pojazd jest zakupiony od pośrednika, należy pamiętać aby data sprowadzenia na teren RP była ujęta w dokumencie własności bądź do dokumentu własności było załączone stosowane oświadczenie dotyczące sprowadzenia pojazdu na teren RP.

 

Wydział Komunikacji – opłaty
Nr konta Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001.
Opłaty całkowite za rejestrację pojazdów:
• samochód sprowadzony z zagranicy – 256,00 zł
• samochód krajowy z wymianą tablic – 180,50 zł
• Samochód/motocykl/motorower/przyczepa/ciągnik rolniczy zarejestrowany na terenie powiatu bez wymiany tablic – 81 zł
• motocykl sprowadzony z zagranicy – 197,00 zł
• motocykl krajowy – 121,50 zł
• przyczepa – 121,50 zł
• ciągnik rolniczy – 121,50 zł
• motorower – 111,50 zł
Opłaty całkowite za rejestrację tymczasową:
• samochód – 62 zł
• przyczepa – 40,75 zł
• motocykl, ciągnik rolniczy, motorower – 37,75 zł
Opłaty całkowite za rejestrację z wydaniem tablic wywozowych:
• samochód – 112 zł
• przyczepa – 65,75 zł
Opłaty dotyczące decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:
• na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
• od 3 do 12 miesięcy – 4,00 zł- za każdy miesiąc
• od 13 do 24 miesięcy – 2,00 zł- za każdy miesiąc
• od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł- za każdy miesiąc
Wymiana dowodu rejestracyjnego:
• bez pozwolenia czasowego – 54,50 zł
• z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł
• wtórnik dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł
Wtórnik karty pojazdu – 75,50 zł
Wtórnik nalepki – 19 zł

Wydłużona ważność uprawnień do kierowania pojazdami
Dnia 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której zostały przyjęte opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:
• prawa jazdy;
• pozwolenia na kierowanie tramwajem;
• zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
• świadectwa kierowcy;
• legitymacji instruktora nauki jazdy;
• legitymacji egzaminatora;
• zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
• uprawnień do kierowania pojazdami,
• wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.
Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia, których termin upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zawieszone jest również:
• wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym;
• obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.
Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury 21.04.2020 r.