Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gorzowskiego zostanie przeprowadzona od 06 – 29 kwietnia 2022 r.

         Termin:

od 06 – 29 kwietnia 2022 r.

         Adres (siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej):

GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. Myśliborska 36
tel. 501 780 903
(budynek Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, III piętro.)

Komisja pracuje w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00

         Cel kwalifikacji wojskowej:

Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

         Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r.:

1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1998 —2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3) osoby urodzone w roku 2001 – 2002 które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1998—2003posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U poz. 944).

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Na kwalifikację wojskową ZABIERZ:

 • DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej;
 • dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
  • aktualną FOTOGRAFIĘ o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.