Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu gorzowskiego zostanie przeprowadzona od 27 września do 05 listopada 2021 r.

1. Termin:
od 27 września do 05 listopada 2021 r.
2. Adres (siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej):
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ul. ESTKOWSKIEGO 13
tel. 501 780 903
(budynek Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Komisja pracuje w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00, a w terminie 4-12.10.2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00.
3. Cel kwalifikacji wojskowej:
Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
4. Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r.:
1) mężczyźni urodzeni w 2002 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1997 —2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r., ale nie zostały do niej wezwane z powodu wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej (w dniu 13 marca 2020 roku) oraz którym nie wydano (z różnych powodów) orzeczeń lekarskich.

3) osoby urodzone w roku 2000 – 2001 które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1997—2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U poz. 944).
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na kwalifikację wojskową ZABIERZ:
• DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument pozwalają¬cy na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• posiadaną DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej;
• dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień:
o aktualną FOTOGRAFIĘ o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
o dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
o potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.