„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

unia logo

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

Powiat gorzowski realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość projektu to 4 557 410,97 zł. Projekt rozpoczął się 01.07.2016 r., a zakończy 31.08.2022 r. Partnerem projektu jest Akademia im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel projektu to wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie poprzez poszerzenie oferty dydaktycznej szkół o kursy, szkolenia, zajęcia laboratoryjne, obozy naukowe, wzbogacenie oferty doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu. Realizacja celów projektu wpływała bezpośrednio na wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów kończących technika i szkoły branżowe, przyczynia się do lepszego startu absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Dnia 07 czerwca br. zakończono rzeczową realizację projektu, osiągnięte zostały wszystkie zakładane cele i wskaźniki.

Projekt adresowany był do uczniów szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie posiada bogatą, blisko 60-letnią tradycję. Kierunki kształcenia dostosowywane są do potrzeb rynku pracy - w ofercie znalazły się więc tak poszukiwane zawody jak technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik logistyk. Uczniowie technikum w Kostrzynie nad Odrą uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plasując się w czołówce szkół województwa lubuskiego. W skład Zespołu Szkół wchodzi także Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach: m.in.: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, stolarz. Kierunki kształcenia wynikają z zapotrzebowania rynku pracy Kostrzyna nad Odrą i sąsiednich gmin.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich działającym od 1 sierpnia 1963 r. funkcjonuje branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, a od dwóch lat także w zawodzie ogrodnik o specjalności zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, ponadto uruchomiony został oddział specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Jedno z zadań obejmowało doradztwo edukacyjno – zawodowego, w ramach którego realizowane były działania indywidualne i grupowe, których celem był rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów własnych zasobów osobistych i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego i aktywnego wejścia na rynek pracy. Objęto nimi ponad 500 uczniów.

Z szerokiej oferty kursów m.in.: spawania blach i rur metodą MAG, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, baristy, kelnerskiego, kompozycji kwiatowych, obsługi kas fiskalnych, kasjera walutowo-złotówkowego, prawa jazdy kat. B, staży uczniowskich u lokalnych pracodawców i zajęć laboratoryjnych m.in.: projektowanie stron WWW, Excel dla logistyków oraz dla ekonomistów, umiejętności komputerowe Moduł Advanced, zajęcia laboratoryjne dla logistyków, warsztaty w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, obozy naukowe skorzystało ponad 700 uczniów, a ponieważ każdy z nich mógł wziąć udział w kilku formach wsparcia to można mówić o łącznym udziale w projekcie na poziomie 2930 uczestników.

Ponadto, w ramach projektu, w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia doposażonych zostało 7 pracowni zawodowych, na łączną kwotę ponad 616 tys. zł. I tak np. dla zapewnienia kompleksowości przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wraz z zapewnieniem wysokiego standardu wyposażenia dydaktycznego przebudowana została dotychczasowa pracownia hotelarska w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą. Dotychczas funkcjonująca pracownia rozbudowana została o pracownię technologii gastronomicznej i recepcję hotelową, a w drugiej części, powstałej z wydzielonego fragmentu korytarza, znalazła miejsce hotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym. Łączne koszty prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia to ok. 133 tys. zł, z czego wkład powiatu to ponad 60 tys. zł. Wyposażono także pracownię logistyczną, ekonomiczno-biurową oraz organizowania i prowadzenia sprzedaży. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym powstała nowoczesna, 6-cio stanowiskowa pracownia gastronomiczna. Koszt zakupu wyposażenia wyniósł ok. 195 tys. zł., natomiast prace remontowo – budowlane przeprowadzone został w ramach projektu komplementarnego miały wartość ok. 270 tys. zł. Pomoce dydaktyczne otrzymała także pracownia ogrodnicza. Nowoczesne pracownie zawodowe, to z jednej strony umożliwienie uczniom praktycznej nauki z wykorzystaniem profesjonalnego wyposażenia, a tym samym atrakcyjne dla uczniów warunki kształcenia, natomiast z drugiej możliwość przeprowadzania egzaminów zawodowych w szkole – tak stało się w przypadku SOSW.

Oferta działań projektowych skierowana była także do nauczycieli. Szkolenia i studia podyplomowe ukończyło 10 nauczycieli zawodu.

 

 

 

Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2022Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2021Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2020Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2019Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2018Harmonogram kursów i szkoleń w roku 2017

GALERIA ZDJĘĆ

Kurs Florystyczny kompozycje kwiatowe 2022 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąHotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym w Kostrzynie nad OdrąStaże w zawodzie technik hotelarstwa, technik logistyk, technik ekonomista 2021Kurs Kasjer walutowo złotówkowy 03-05.02.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs obsługi kas fiskanlnych 16-18.03.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs uroczysta kolacja 22-24.03.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs Florystyczny kompozycje kwiatowe 31.05.2021 - 02.06.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąKurs florystyczny - kompozycje kwiatowe 04.05.2021 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad OdrąPracownia do zawodu kucharz w Lipkach Wielkich Kurs spawania