Nabór wniosków przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

image_pdfimage_print

NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
a pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji pozarządowej

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej :

– organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

lub
– podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi

na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251),

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych

oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

O pożyczkę mogą starać się ww. organizacje i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku
Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł, a wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym.

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Dokumenty dostarczane w formie elektronicznej należy złożyć bez podpisów odręcznych.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Kontakt telefoniczny :
95 7360 609
95 7360 655
95 7360 674

NABÓR WNIOSKÓW – DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy). Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.
Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wskazywania spadku obrotów/ przychodów z działalności.
Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek i umowę w ramach wsparcia należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Dokumenty dostarczane w formie elektronicznej należy złożyć bez podpisów odręcznych.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Kontakt telefoniczny :
95 7360 658
95 7360 691

image_pdfimage_print