„Nowa perspektywa – nowe możliwości”

Wniosek jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Oś 7. Równowaga społeczna,
Działanie  7.2.  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Koszt całości projektu to: 2 184 042,98 złotych, w tym dofinansowanie z EFS w wysokości: 1 856 436,53 złotych.
Okres realizacji projektu: 1.12.2016 r. – 31.12.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej wśród uczestników projektów. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie co najmniej 201 osób, w tym co najmniej 60 osób niepełnosprawnych. W przypadku potrzeby do działań włączone zostanie także otoczenie  uczestników projektu.

 

Planowane działania:

W ramach aktywnej integracji przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników projektu. Każdy z uczestników projektu realizować będzie kontrakt socjalny lub równoważny tj. Indywidualny Program Usamodzielnienia wraz z aktualizacją. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty ścieżką reintegracji stworzoną przez pracownika socjalnego na potrzeby projektu. W niej zostanie zawarty indywidualny plan wsparcia dla każdego uczestnika. W miarę zaistniałych potrzeb dla uczestników projektu będzie organizowany dojazd na zajęcia lub pokrywane będą koszty ich dojazdu lub opieki nad osobami zależnymi.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 24 listopada 2016 r. Sygnatariuszami byli: ze strony Powiatu Gorzowskiego Starosta Małgorzata Domagała, Wicestarosta Marcin Cyganiak i Skarbnik Marek Szabat, ze strony Województwa Lubuskiego Wicemarszałek Romuald Gawlik.