Nowy obowiązek corocznego przedkładania informacji o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie

Starosta Gorzowski uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorca zobowiązany jest do corocznego przedkładania staroście oświadczenia dotyczącego stanu zatrudnienia (obecnie za rok 2022 r. w terminie do dnia 31 marca 2023 r.).

Oświadczenie/informację należy złożyć w oryginale w punkcie obsługi klienta Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7.

Oświadczenie/informację można również przesłać drogą pocztową lub elektroniczną (dokumenty wysłane elektronicznie muszą być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 733 04 37.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA