Obowiązek zakrywania, za pomocą maseczki, ust i nosa

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 ze zm.) nałożony został obowiązek zakrywania, za pomocą maseczki, ust i nosa:

– w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,

w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W związku z powyższym urzędnik w obawie o swoje zdrowie może odmówić obsługi petenta nie stosującego się do wyżej wskazanego obowiązku.