Ocena jakości powietrza za 2022 rok – zbiorczy raport krajowy

image_pdfimage_print

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy
z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej według zasad określonych
w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Raport zawiera podsumowanie wyników rocznych ocen jakości powietrza w strefach w Polsce za 2022 rok.

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w podziale na strefy, a jej wynikiem jest przypisanie każdej ze stref klasy dla każdego z ocenianych zanieczyszczeń. Wyniki klasyfikacji stref przekładają się na określone wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy
lub utrzymania jakości powietrza.

Przypisanie strefie klasy A oznacza, że na jej obszarze nie stwierdzono wystąpienia
w określonym roku przekroczeń obowiązujących w Polsce wartości normatywnych stężenia danego zanieczyszczenia.

W rezultacie oceny za 2022 rok, w przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ozonu oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle zawieszonym PM10, wszystkie strefy
w kraju zaliczono do klasy A. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref
w odniesieniu do: dwutlenku azotu (42) i arsenu (44). Dla pozostałych zanieczyszczeń objętych oceną liczba stref zaliczonych do klasy A była mniejsza. Do klasy A zaliczono 32 strefy
dla pyłu zawieszonego PM10, 35 stref dla pyłu zawieszonego PM2,5 przy uwzględnieniu obowiązującej od 2020 roku II fazy poziomu dopuszczalnego, a także 14 stref w przypadku benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

W ocenie dla 2022 r. w 34 z 46 stref odnotowano przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia, którego efektem było przypisanie strefie klasy C dla tego zanieczyszczenia – co oznacza konieczność prowadzenia działań naprawczych w tej strefie. Zanieczyszczeniem, dla którego w 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, największa liczba stref w kraju została zaliczona do klasy C, jest benzo(a)piren.

Do klasy C zaliczono 32 z 46 stref.

Raport został udostępniony w dziale Publikacje oraz jako załączniki pdf do pobrania pod treścią komunikatu.

Raporty wojewódzkie “Roczna ocena jakości powietrza za 2022 rok” i lata poprzednie, dostępne są do pobrania w dziale Publikacje na podstronach poszczególnych województw
w module “Informacje Regionalne“.

 

 

Źródło: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

image_pdfimage_print