Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorzowski, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie
niezbędnym do:
a. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, np. prowadzenie publicznych rejestrów, realizacji obowiązków płatnika;
b. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia, np. prowadzenie postępowania administracyjnego;
c. Realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
d. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
e. Ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia.
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest:
a. Wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub koniecznością wykonania przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.
b. Wymogiem umownym, w przypadku, kiedy tak stanowią zapisy umowy. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało w szczególności problemami z prawidłowym wykonaniem umowy lub niewykonaniem umowy.
c. Warunkiem zawarcia umowy, w przypadku, kiedy celem, w jakim Pani/Pan je podaje, jest zawarcie umowy.
W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy.
d. Nieobligatoryjne, w przypadku, kiedy cel, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, nie skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora żadnego obowiązku prawnego lub nie skutkuje koniecznością wykonania przez administratora żadnego zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Co do zasady Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań publicznych, ściśle określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w tym przede wszystkim w związku z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wszczętych:
 a) na Pani/ Pana wniosek,
b) na wniosek innych podmiotów (wówczas gdy przysługuje Pani/Panu status strony tego postępowania lub gdy Pani/Pana dane są niezbędne dla ustalenia uprawnień wnioskodawcy do dookreślonych świadczeń, określenia jego obowiązków),
c)  z urzędu ( wówczas gdy przysługuje Pani/Panu status strony tego postępowania lub gdy Pani/Pana dane są niezbędne dla ustalenia uprawnień/ obowiązków innych podmiotów).
                W przypadku zawierania z Panią/Panem umowy, Pani/Pana dane osobowe są niezbędne dla sporządzenia umowy, która wymaga jednoznacznej identyfikacji stron umowy, a także dla realizacji wynikających z tej umowy obowiązków i uprawnień, a także realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (np. pobranie zaliczek, zapłacenie podatku).
                Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji przez Powiat jego zadań jest podstawą przetwarzania danych jedynie wyjątkowo, w ściśle określonych okolicznościach. Zgoda  może być w każdym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie pomiędzy wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych a cofnięciem tej zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administrator może pozyskiwać Pani/Pana dane od innych osób oraz  innych organów administracji publicznej w ramach prowadzonego postępowania (np. administracyjnego) lub w związku z realizacją innego, prawem określonego obowiązku, tylko w zakresie (tylko niezbędne dane) i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
7. Pozyskane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, o których mowa w pkt. 3, dla którego zostały zebrane lub przez okres wskazany w Załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
W celu skorzystania z tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe polegają przetwarzaniu w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. określa dokument pn. „Regulamin realizacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. praw osób,  których dane dotyczą” dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podstawą podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem przypadków, w których z zakresu Państwa obowiązków wynikać będzie konieczność prowadzenia korespondencji z organami tych państw lub organizacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 MONITORING WIZYJNY

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gorzowski, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Nadto informujemy, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia pozyskania.

2. Zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.

W celu realizacji wskazanych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.  Zasady realizacji praw osób, których dane osobowe polegają przetwarzaniu w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. określa dokument pn. „Regulamin realizacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. praw osób,  których dane dotyczą” dostępny na stronie internetowej Starostwa oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.

3. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Uzyskane w wyniku monitorowania (monitoring wizyjny) Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy do podejmowania wobec Pni/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Co do zasady nie podlegają również przekazaniu państwu trzeciemu oraz organizacjom międzynarodowym.

REGULAMIN

REALIZACJI  W  STAROSTWIE  POWIATOWYM  W  GORZOWIE  WLKP.

PRAW  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  DOTYCZĄ

Spis treści

 1. Informacje ogóle …………………………………………………………………………………………………….2
 2. Definicje ………………………………………………………………………………………………………………..2
 3. Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO…………………………………………………………4

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………………….4

Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych osobowych ………………………………………..4

Prawo dostępu do danych osobowych …………………………………………………………………..…………6

Prawo do sprostowania danych osobowych ……………………………………………………………..………..6

Prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)………………………………..7

Prawo do ograniczenia przetwarzania ………………………………………………………………………………8

Prawo do poinformowania odbiorców danych osobowych   o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania tych danych osobowych

………………………………………………………………………………………………………………………………8

Prawo do przenoszenia danych ……………………………………………………………………………………..9

Prawo do sprzeciwu ………………………………………………………………………………………..…………9

Prawo do niepodlegania decyzji wobec pani/pana w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych,

w tym profilowanie ……………………………………………………………………………………………………10

Prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych ………………………………….11

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego …………………………………………………………….…..11

 1. Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. ………12
 2. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO ………………………….…13
 3. Opłaty…………………………………………………………………………………………………………………………13
 1.  Informacje ogóle
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Powiatu Gorzowskiego z siedzibą przy
  ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
 1. Inspektor Ochrony Danych – to osoba, z którą może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  1. przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
  2. oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

Inspektorem Ochrony Danych jest : Bogdan Spętany kontakt: inspektor@cbi24.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je pozyskał, w zakresie niezbędnym do:

a) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, np. realizacja obowiązków płatnika, prowadzenie rejestrów publicznych;

b) Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, np. prowadzenie postępowania administracyjnego;

c) Ochrony żywotnych interesów Pani/Pana  lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. c  RODO;

d) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

e) Realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Definicje
 1. Dane osobowe – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”). Przy tym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzanie – zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych określają przepisy art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, tj. zasady:
  1. zgodności z prawem,
  2. rzetelności i przejrzystości,
  3. ograniczenia celu przetwarzania,
  4. minimalizacji danych,
  5. prawidłowości danych,
  6. ograniczenia przechowywania,
  7. integralności i poufności,
  8. rozliczalności,
  9. ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych;
 2. Odbiorca – to zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców (przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania);
 3. Organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. Profilowanie – zgodnie z art. 4 pkt 4 RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 5. Naruszenie ochrony danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt 12 RODO to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 1. Prawa jakie przysługują Pani/Panu na mocy RODO
 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Art. 7 ust. 3 RODO

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

PRAWO DO BYCIA POINFORMOWANYM O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Art. 13 i art. 14 RODO

Ma Pani/Pan prawo do informacji, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, przez kogo są przetwarzane (kto jest Administratorem danych), jaki jest cel przetwarzania tych danych osobowych, jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane, kto może być ich odbiorcą, o prawach jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, ma Pani/Pan prawo do informacji o ich źródle. Ponadto  ma Pani/Pan prawo do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, a także o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana osoby.

 

Szczegółowa informacja w tym zakresie, dotycząca Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., jest dostępna na stronie internetowej Starostwa oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.

Informacji takiej udzielić mogą Pani/Panu także pracownicy właściwych Biur oraz Wydziałów, a także Inspektor Ochrony Danych.

 

Pozyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana

– kiedy Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe:

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w momencie zbierania danych osobowych lub przy okazji odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Urzędu.

 

Informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy jest oczywiste, że Pani/Pan już nimi dysponuje.

 

Pozyskiwanie danych osobowych z innego źródła

– kiedy Pani/Pana dane osobowe trafiają do Urzędu z innych źródeł (np. od innych administratorów):

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 14 ust. 1 i 2 RODO muszą być Pani/Panu przekazane:

 •  w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca,
 • albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z Panią/Panem – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji,
 • albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

 

Informacje  te  nie są przekazywane, gdy jest oczywiste, że  Pani/Pan już nimi dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO, tj.:

 • udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 ust. 1 RODO, lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie),
 • pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą,
 • dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Art. 15 RODO

Może Pani/Pan wystąpić do Administratora  z pytaniem czy ten przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a także w jakim celu je przetwarza, na jakiej podstawie, jakie dane przetwarza oraz jakie przysługują Pani/Panu prawa, itp.
Może Pani/Pan otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych), które są przetwarzane przez Administratora,  we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan inny format jakiego oczekuje.

 

Pierwsza kopia danych osobowych jest bezpłatna. Za kolejne kopie, Administrator może pobierać opłatę.
Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których Starosta przetwarza.

 

 

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH

art. 16 RODO

 

Może Pani/Pan wystąpić do Administratora o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania, a więc takie które Administratorowi nie są niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych (realizacji jego zadań).
Prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. w toku postępowania administracyjnego, którego Pani/Pan jest stroną,  procedurę sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej określa  art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaś obowiązek informowania o zmianie adresu zamieszkania określa art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tych przypadkach przepisy RODO nie mają zastosowania.

 

 

 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

TZW. „PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”

Art. 17 RODO

 

Może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, tj.

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Jednakże, przepis art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Co do zasady Starosta przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania określonego na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, co oznacza, że w tych przypadkach prawo do żądania usunięcia danych osobowych będzie wyłączone.
 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

                                                           Art. 18 RODO

 

Prawo to polega na konieczności ograniczenia przez Administratora przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

Może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj. gdy:

 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
 • sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
 • wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO.
W czasie trwania ograniczenia przetwarzania takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Administrator zobowiązany jest poinformować Panią/Pana o zamiarze uchylenia ograniczenia przetwarzania.
 

PRAWO DO POINFORMOWANIA ODBIORCÓW DANCYH OSOBOWYCH

 O SPROSTOWANIU, USUNIĘCIU LUB O OGRANICZENIU PRZETWARZANIA

TYCH DANYCH OSOBOWYCH

Art. 19 RODO

 

Jeżeli Administrator zrealizuje Pani/Pana prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zobowiązany jest do poinformowania każdego odbiorcy, któremu Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione, o dokonanej zmianie, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

Administrator ma obowiązek poinformować Panią/Pana o tych odbiorcach jedynie na Pani/Pana wniosek.
 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Art. 20 RODO

 

Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, dostarczone Administratorowi (1), oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (2) bez przeszkód ze strony Administratora (1), któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej).
W ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
Starosta przetwarza Pani/Pana dane osobowe głównie w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania określonego na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, co oznacza, że realizacja tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków. Prawo przenoszenia danych osobowych dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawartą z Panią/Panem umową.

 

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Art. 21 RODO

Może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją –  jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi bądź też w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub innego podmiotu, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów.
Wniesienie sprzeciwu powoduje zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
Co do zasady Starosta przetwarza  Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się  z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania określonego na mocy prawa Unii lub prawa polskiego oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, niekiedy w związku z czynnościami związanymi z zamiarem i zawarciem z Panią/Panem umowy, a sporadycznie na podstawie Pani/Pana zgody oraz w zakresie realizacji swojego uzasadnionego interesu prawnego (stosowanie monitoringu wizyjnego). Prawo sprzeciwu przysługuje Pani/Panu, w każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie służyło wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej lub będzie realizowane w ramach uzasadnionego interesu prawnego.

 

 

PRAWO DO NIEPODLEGANIA DECYZJI WOBEC PANI/PANA

W OPARCIU O ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH,

W TYM PROFILOWANIE

Art. 22 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

Powyższe prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

Podczas realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO Administrator jest zobligowany przekazać Pani/Panu informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, znaczeniu i konsekwencjach dla Pani/Pana, jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce.

 

Starosta nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

 

 

PRAWO DO BYCIA POINFORMOWANYM

O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Art. 34 RODO

 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do informacji o tym, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, jeżeli do takiego naruszenia dojdzie, a może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności.
Administrator realizuje ten obowiązek z urzędu, jeżeli  doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Nie musi Pani/Pan w tym zakresie składać żadnego wniosku.
W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych,
 • opis zastosowanych lub proponowanych przez Administratora środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych.
Obowiązek udzielenia informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych,  zgodnie z art. 34 ust. 3 RODO, jest wyłączony jeżeli  Administrator:

 • wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
 • zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
 • wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

Jeżeli powyższe przesłanki zostaną spełnione, Administrator nie musi Pani/Pana informować o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Art. 77 RODO

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.
Organem nadzorczym wobec Starosty jest – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Strona internetowa: www.uodo.gov.pl

 1. Ogólne zasady realizacji Pani/Pana praw z RODO w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Starosta Powiatu Gorzowskiego jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym i temu właśnie służą poniżej określone zasady.

Jeżeli zatem chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach powyżej prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.

Może Pani/Pan składać żądania wynikające z ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:

 1. w sposób tradycyjny – składa Pani/Pan pismo/wniosek podpisany własnoręcznie w sposób czytelny (imieniem i nazwiskiem), osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  lub przesyła go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
 • z użyciem podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP,
 • zwykłym mailem,

na adres: inspektor@cbi24.pl,

 1. ustnie – może złożyć Pani/Pan swoje żądanie bezpośrednio Inspektorowi Ochrony Danych lub innemu pracownikowi Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., który poprosi Panią/Pana – w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości – o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.
 • Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z RODO w rozmowie telefonicznej.
 • Jeżeli Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. będzie miało uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy, np. podania nr PESEL, serii i nr dowodu osobistego lub innych danych, pozwalających na zidentyfikowanie wnioskodawcy w sposób niebudzący wątpliwości.
 • W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych co do zasady przesyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje stanowiące odpowiedź na Pani/Pana wniosek Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. przesyła je w zaszyfrowanym załączniku opatrzonym hasłem.
 • W przypadku niedających się usunąć wątpliwości dotyczących tożsamości wnioskodawcy Administratorowi przysługuje prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na  jego wniosek.
 • Skargę do organu nadzorczego może Pani/Pan złożyć bez pośrednictwa Starosty Powiatu Gorzowskiego.
 1. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek
 • Rozpatrując Pani/Pana żądanie Starosta Powiatu Gorzowskiego zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 • Starosta bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
 • realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem, albo
 • informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań wraz z podaniem przyczyny przedłużenia terminu, albo
 • odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana o:

‣ możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

‣ możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Opłaty
 • Co do zasady informacje podawane Pani/Panu przez Starostę Powiatu Gorzowskiego na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Administratora na mocy art. 15-22 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
 • Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Starosta może:
 • pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.
 • W przypadku żądania kopii danych osobowych, pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze.