Oferta czeka na opinię

Gminny Klub Piłkarski w Kłodawie złożył w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Aktywność fizyczna w okresie Pandemii”.
Organizacja zadania publicznego „Aktywność fizyczna w okresie Pandemii” ma na celu bezpieczne uprawianie sportu w dobie pandemii, budowę świadomości zdrowotnej/ profilaktyki w zakresie Covid-19, integrację środowiska lokalnego oraz pokoleniowego.
Decyzją Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dn. 11.08.2020 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 1.400,00 zł. z przeznaczeniem na: nagrody.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Gminny Klub Piłkarski w Kłodawie. Uwagi można zgłaszać do dnia 18.08.2020 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail s.romanowska@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7.