OFERTA PROGRAMOWA 2020– 2021 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

image_pdfimage_print

OFERTA PROGRAMOWA 2020– 2021

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

 

PAŃSTWO DYREKTORZY

PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i PLACÓWEK   Z  TERENU 

DZIAŁANIA  PP-P nr 1 w Gorzowie Wlkp.

 Zapraszamy na:

 1. Badania diagnostyczne psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone wydaniem opinii , orzeczenia lub informacji :

W sprawie:

 • trudności szkolnych,
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • tempa rozwoju  dziecka
 • problemów wychowawczych
 • dzieci szczególnie uzdolnionych.
 • zagrożenia  uzależnieniami
 • zaburzeń mowy
 • wiadomości i umiejętności uczniów powracających z zagranicy
 • możliwości i predyspozycji zawodowych
 • diagnozowanie młodzieży powyżej 15 roku życia do OHP
 • procesów integracji sensorycznej
 • funkcjonalna ocena rozwoju ruchowego dla dzieci w wieku 0-6
 • indywidualnego toku nauki
 • edukacji domowej
 • inne
 1. Indywidualną oraz grupową terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną na terenie Poradni:
 • Terapia systemowa rodzin
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Terapia uzależnień dla młodzieży
 1. Pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • Mediacje i negocjacje
 • Interwencja kryzysowa
 1. Indywidualne specjalistyczne konsultacje dla rodziców i nauczycieli w Poradni oraz na terenie placówek, w tym::
 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli  młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
 • Konsultacje z fizjoterapeutą/terapeutą NDT Bobath w zakresie problematyki rozwojowej
 • Konsultacje i porady  dotyczące  rozpoznawania i rozwijania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz  rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych .
 1. Zajęcia grupowe realizowane na terenie Poradni.
 • Zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność dzieci  w oparciu o ,,Logobajki  i teatrzyk  Kamishibai z teatrzykiem cieni”.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Apteczka I pomocy emocjonalnej
 • Dzień Poradni- „Żyję zdrowo”
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 1. W ramach działalności profilaktycznej w poradni realizujemy badania przesiewowe:
 • komputerowe badania wzroku programem „Widzę…”,
 • komputerowe badanie słuchu programem „Słyszę”.
 • Screeningowy audiometr tonalny – ocena sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.) i młodzieży. Indywidualna diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole. – zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej
 • Terapia naurotaktylna

Ponadto istnieje możliwość organizacji na terenie placówek warsztatów dla dzieci       i młodzieży, spotkań z rodzicami na uzgodniony wcześniej temat, będący efektem przeprowadzonej w placówce diagnozy potrzeb i występujących problemów. Warunkiem realizacji tych zajęć jest przesłanie do Poradni wniosku wraz z opisem problemu oraz   informacją  o działaniach podjętych przez szkołę w celu rozwiązania problemu.

 1. W ramach udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i    specjalistom    realizujemy:   
 • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Pedagogów
 • Sieci Współpracy i Samokształcenia dla  nauczycieli wspomagających
 • Prowadzenie     konsultacji      pedagogicznych,      psychologicznych  i logopedycznych dla nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach z rejonu działania Poradni.
 • Współpraca przy opracowywaniu, realizacji i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz WOPF
 • Obserwacja ucznia na terenie placówki.

Realizacja potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę będzie prowadzona w  miarę możliwości kadrowych i organizacyjnych.

 

 1. W ramach organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych proponujemy:
 • działania wynikające z realizacji polityki oświatowej państwa, ustalane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty

– Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

 • w zakresie potrzeb zdiagnozowanych przez placówki oświatowe na podstawie analizy wyników i   wniosków   z   nadzoru   pedagogicznego   oraz   wyników   sprawdzianu i  egzaminów,   udział   pracowników   merytorycznych   w   radach   pedagogicznych i spotkaniach zespołów na terenie placówek, po uprzednim uzgodnieniu terminu (minimum na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem) z dyrektorem Poradni;
 • realizację działań rozpoznających potrzeby dzieci i uczniów, których celem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w odniesieniu do realizacji podstawy programowej;

Tematyka rad uzgadniana jest indywidualnie i wynika z potrzeb szkoły.

Warunkiem prowadzenia wszelkich działań wynikających z przepisów prawa oświatowego na terenie placówek jest złożenie wcześniejszego zapotrzebowania pisemnego do dyrektora Poradni. Pierwszeństwo mają placówki, na terenie których nie były realizowane jeszcze dane zajęcia.

 

Warunkiem przeprowadzenia diagnozy dziecka lub objęcia go pomocą psychologiczno- pedagogiczną i logopedyczną na terenie Poradni  jest wola rodziców, prawnych opiekunów, lub pełnoletniego ucznia wyrażona w formie wniosku (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej http://www.ppp1.powiatgorzowski.pl)

O terminach spotkań wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie. O terminie realizacji wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

W sprawach pilnych o przyjęciu decyduje dyrektor Poradni.

Zgłoszenia i zapytania prosimy kierować pod nr tel. 95 7 330 468   (67) – sekretariat

image_pdfimage_print