Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku

Zarząd Powiatu Gorzowskiego działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 90v ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 470/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim” w 2024 roku.
Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.