Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Gorzowskim”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z art. 90v
ust. 3a i 3c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 328/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Powiecie Gorzowskim”.
Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.