Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22 a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) oraz Uchwały Zarządu Powiatu Gorzowskiego Nr 253/2021 z dnia 21 października 2021 r. Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gorzowskim w 2022 r.
Więcej informacji znajduje się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.