Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2021 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz.1057) Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia – planowane wydatki – 10.000,00 zł
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 10.000,00 zł.
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowane wydatki 25.000,00 zł.
4) turystyki i krajoznawstwa – planowane wydatki – 10.000 zł.
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki – 10.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl

ogłoszenie otwartego konkursu ofert grafika