Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu gorzowskiego w 2022 r.

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1057)

Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – planowane wydatki 25.000,00 zł,
4) turystyki i krajoznawstwa – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki – 10.000,00 zł,
6) ratownictwa i ochrony ludności, – 35.000,00 zł
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 10.000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.

image_pdfimage_print