Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne powiatu gorzowskiego w 2024 r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571)

Zarząd Powiatu Gorzowskiego ogłasza: 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony i promocji zdrowia – planowane wydatki – 15.000,00 zł
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowane wydatki – 15.000,00 zł
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  – planowane wydatki 50.000,00 zł
4) turystyki i krajoznawstwa – planowane wydatki – 15.000 zł
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowane wydatki – 15.000,00 zł
6) ratownictwa i ochrony ludności – planowane wydatki – 35.000,00 zł
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – planowane wydatki – 10.000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl  w zakładce  Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.