Oświadczenie Starosty Gorzowskiego dot. likwidacji plagi much

Starosta Gorzowski informuje, iż pomimo braku kompetencji ustawowych do podjęcia działań związanych z likwidacją plagi much występujących na posesji w miejscowości Białczyk w gminie Witnica oraz w miejscowości Pyrzany, przedstawiciele Starosty kilkukrotnie uczestniczyli w organizowanych m.in. przez Wojewodę Lubuskiego spotkaniach mających na celu rozwiązanie problemu, przy czym, co należy podkreślić udział przedstawicieli Starosty miał charakter jedynie doradczy.
Od kilku lat działania w zakresie ustalenia przyczyny plagi much podejmowane były przez służby podległe Wojewodzie Lubuskiemu tj.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.
Starosta Gorzowski w dniu 30 czerwca 2020 r. wystąpił do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., jako organów właściwych w sprawie, z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych związanych z likwidacją plagi much występujących na posesji w m. Białczyk w gminie Witnica oraz w miejscowości Pyrzany.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii pismem z dnia 2 lipca 2020 r. oraz 13 lipca 2020 r. przekazał Staroście informację o podjętych działaniach oraz o przeprowadzonych licznych kontrolach w okresie od 2016 – 2020 r.
W związku z powyższym, pytania dotyczące ww. problemu proszę kierować bezpośrednio do wymienionych powyżej organów, właściwych w sprawie.