Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1w Gorzowie Wlkp. – ma nowe, ciekawe pomoce …

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1w Gorzowie Wlkp. od wielu lat prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz realizuje zadania rządowego programu „Za życiem”
Prowadzi bezpłatne zajęcia pobudzające rozwój psychoruchowy i psychospołeczny, dedykowane dzieciom, które zagrożone są niepełnosprawnością, od momentu stwierdzenia wystąpienia niepełnosprawności, aż do momentu podjęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ponadto, rodzina dziecka jest również objęta wsparciem i czynnie uczestniczy w kształtowaniu procesu wspomagania rozwoju dziecka.
W ramach uzykanego dofinansowania Poradnia wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, które opracowane zostały przez specjalistów w oparciu o badania naukowe, wiedzę metodyczną i własne doświadczenia z pracy terapeutycznej z dziećmi i uczniami przejawiającymi deficyty rozwojowe. Zastosowanie zdobyczy dzisiejszej techniki komputerowej wpływa na uatrakcyjnienie pracy z dzieckiem. Codzienny trening percepcji wzrokowej i słuchowej z zastosowaniem programu mTalent daje szansę na sukces edukacyjny naszych młodych klientów.