Program rządowy „Za życiem”

bary RP i wizerunek godła RP

Głównym celem programu „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne
i ekonomiczne ich rodzin. Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, wsparcia mieszkaniowego,
a także koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji.
Powiat Gorzowski realizuje zadanie w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.
Realizacja zadania polega na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.
Program „Za życiem” będzie realizowany przez Powiat Gorzowski w latach 2022 – 2026.
W każdym roku zostanie realizowane 1000 godzin zajęć z dziećmi oraz jego rodzicami.
Powiat Gorzowski na realizację zadania otrzyma dotację w łącznej wysokości 528 000 złotych w pięciu transzach.