Programy i Strategie

Ankiety dla jednostek samorządowych oraz dla mieszkańców województwa dotyczącej Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego.

PROJEKT PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GORZOWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM POSTĘPOWANIA OSTROŻNOŚCIOWEGO POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GORZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI