Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii „COVID-19”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii „COVID-19”
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Wojewodą Lubuskim, uruchomiło projekt, którego celem jest wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w realizacji obowiązku szkolnego.
W ramach projektu zakupiliśmy 70 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt audiowizualny, a także środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz doposażenie miejsc izolacji.
Razem możemy więcej!