Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą

bary RP i wizerunek godła RP

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

„Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”

Wartość dofinansowania: 7.219.366,00 zł.

Wartość zadania: 11.865.858,57 zł,

Inwestycja swoim zakresem obejmuje następujące prace:

• przebudowa istniejącej jezdni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki, istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych, istniejących przepustów
• wyznaczenie nowej drogi pieszo – rowerowej
• przebudowa skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych
• budowę nowego oświetlenia ulicznego
• odprowadzenie wód deszczowych z jezdni oraz drogi pieszo – rowerowej i odprowadzenie jej do odbiornika
• budowę kanalizacji sanitarnej
• przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej, a w szczególności sieci energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych
• budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego
• budowę sieci wodociągowej