“Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno” – podpisano umowę na realizację

bary RP i wizerunek godła RP

W dniu 18.03.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania: “Przebudowa drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 3.602.248,00 zł.

Wartość zadania: 5.781.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu projektowanych chodników, zjazdów i poboczy,
• wycinkę kolidujących drzew, krzewów, zakrzaczeń znajdujących się w pasie drogowym,
• rozbiórkę uszkodzonych fragmentów istniejącej nawierzchni,
• oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych,
• odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni w miejscach uszkodzonych nienadających się do
wykorzystania jako podbudowa,
• wykonanie nowych warstw bitumicznych na istniejącej nawierzchni,
• wyprofilowanie poboczy wzdłuż jezdni oraz ich umocnienie warstwą kruszywa łamanego,
• wykonanie nowych konstrukcji zjazdów na posesje i drogi boczne,
• budowa chodników,
• wykonanie elementów odwodnienia drogowego,
• wyprofilowanie, humusowanie i obsianie trawą obszarów nieutwardzonych w pasie drogi
powiatowej,
• wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem prac jest:
– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.