Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

bary RP i wizerunek godła RP
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław

Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł.

Wartość zadania: 3.263.319,33 zł.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice – Racław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie gorzowskim na terenie gminy Bogdaniec.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres prac obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– zdjęcie warstwy humusu,
– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia
drogi,
– roboty ziemne (nasypy, wykopy),
– zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym,
– rozbiórkę istniejącej sieci drogowej,
– przebudowę skrzyżowań przyległych,
– przebudowę zjazdów istniejących,
– przebudowę mijanek,
– zmianę stałej organizacji ruchu,
– elementy ochrony środowiska.