rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim Nazwa rachunku i jego przeznaczenia
64 8367 0000 0400 2437 1410 0002
Rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego:
 • wpływ subwencji ogólnej, wyrównawczej, oświatowej
 • wpływ dotacji celowych na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST,
 • zwrot niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne
 • wpływy dochodów budżetowych od jednostek organizacyjnych
 • wpływy z urzędów skarbowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • wpływy dotyczące rozliczeń na podstawie porozumień z innymi gminami
64 8367 0000 0400 2437 1410 0002
Rachunek budżetu Powiatu Gorzowskiego :
 • wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
 • opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na własność,
22 8367 0000 0400 2437 2410 0003
Rachunek depozytowy:
 • wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umów, kaucji
88 8367 0000 0400 2437 2410 0076
Rachunek depozytowy:
 •  zabezpieczenie roszczeń posiadaczy odpadów
63 8367 0000 0400 2437 1410 0020
Rachunek pomocniczy

opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych:

 • wypisy i wyrysy z map
 • wypisy  i wyrysy z  ewidencji gruntów i budynków itp.
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
Rachunek pomocniczy: opłaty komunikacyjne i ewidencyjne z tytułu wydania:
 • tablic rejestracyjnych,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • prawa jazdy,
 • międzynarodowego prawa jazdy,
 • nalepki kontrolnej, pozwolenia czasowego, wtórnika prawa jazdy
 • opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów
 • opłaty za licencje i transport
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
Rachunek pomocniczy – opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
w tym:
 • reklama w pasie drogowym,
 • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczenie obiektów budowlanych w pasie drogowym,
 • wpływy z tytułu nałożonych kar
91 8367 0000 0400 2437 1410 0001
Rachunek pomocniczy –  opłaty z tytułu:
 • wydania kart wędkarskich,
 • udostępniania informacji o środowisku
 • wpływy z tytułu darowizn i odszkodowań
 • najem i dzierżawa
 • wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu

UWAGA !!!! Wpłaty z tytułu opłat skarbowych należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
44 1020 5402 0000 0302 0325 6575