Raport o stanie Powiatu

Zarząd Powiatu co roku, do końca maja, przedstawia Radzie Powiatu „Raport o stanie powiatu za rok poprzedni”. W debacie podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium zaplanowanej na 21 czerwca, mogą brać udział mieszkańcy.

Mieszkaniec Powiatu, który jest zainteresowany zabraniem głosu w debacie nad raportem, musi uzyskać pisemne poparcie co najmniej 150 osób i złożyć w tej sprawie wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu (w Biurze Rady lub Punkcie Obsługi Interesanta), najpóźniej w przeddzień sesji.

W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego zgłoszenia.

Zasady udziału mieszkańców w sesji absolutoryjnej określa artykuł 30a Ustawy o samorządzie powiatowym

Raport o stanie powiatu za rok 2022 został opublikowany 26.05.2023r. w BIP pod adresem https://bip.powiatgorzowski.pl/271/Raport_o_stanie_Powiatu/