Wydział Budownictwa informuje…Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP

Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. informuje, że od 31.12.2020 r. nastąpi zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), dotyczących wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

W decyzjach wydanych po 30.12.2020 r. zatwierdzane projekty będą musiały spełniać wymogi obowiązujące od 31.12.2020 r. bez względu na datę złożenia wniosku.

Aktualnie dopuszczalny w budownictwie jednorodzinnym współczynnik Ep wynosi 95 kWh/m2/rok, jednak od 31.12.2020 r. maksymalny jego poziom nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/m2/rok.

Natomiast w przypadku budownictwa wielorodzinnego, współczynnik Ep nie będzie mógł przekroczyć 65 kWh/m2/rok.

zmiana współczynnika ep w budownictwie jednorodzinnym