Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2023 r.

image_pdfimage_print

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w następujących sferach zadań publicznych:

 

1) ochrony i promocji zdrowia;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4) turystyki i krajoznawstwa;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) ratownictwa i ochrony ludności;

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie, że kandydat nie jest członkiem organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.

image_pdfimage_print