Zaproszenie do składania kandydatur do prac w komisjach konkursowych – konkurs ofert 2024 r.

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego do zgłaszania kandydatur do pracy w komisjach konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w następujących sferach zadań publicznych:

 

1) ochrony i promocji zdrowia;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4) turystyki i krajoznawstwa;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji, ankieta zgłoszeniowa i oświadczenie, że kandydat nie jest członkiem organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na realizację zadań publicznych znajdują się w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Starostwo Powiatowe – Konkursy ofert.