Zaproszenie do składania kandydatur w pracach w komisji konkursowej

image_pdfimage_print

Zarząd Powiatu Gorzowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu gorzowskiego dla których organem nadzoru jest Starosta Gorzowski do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku.

Do komisji konkursowej należeć będzie wypracowanie opinii w sprawie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawienie jej w formie protokołu Zarządowi Powiatu Gorzowskiego wraz z proponowaną wysokością kwoty dotacji.
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie i złożą stosowne oświadczenie,
3) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
4) reprezentują organizacje/podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata na członka komisji konkursowej.
Posiedzenia komisji będą się odbywać w godzinach urzędowania Starostwa.
Spośród złożonych kandydatur zostanie dokonany wybór przedstawicieli do komisji konkursowej. Wybrani członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie i e-mail.

Kandydatury proszę zgłaszać do dnia 15 listopada 2023r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. lub osobiście złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta (parter).
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie jest do pobrania na stronie www.bip.powiatgorzowski.pl w zakładce Konkursy ofert.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7 330 411.
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej będzie umieszczone w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiatgorzowski.pl, stronie internetowej Starostwa www.powiatgorzowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

image_pdfimage_print