Zaproszenie do składania uwag do oferty Ludowego Klubu Sportowego “Polonia” w Lipkach Wielkich

Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Lipki Wielkie złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. Mały Grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  pt. „Łączy nas niepełnosprawność”.
Organizacja zadania publicznego „Łączy nas niepełnosprawność ma na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu  i aktywności ruchowej.
Decyzją Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dn. 16.04.2024 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, nagród, wody wyżywienia oraz medali.
Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Lipki Wielkie. Uwagi można zgłaszać do dnia 23.04.2024r. pocztą elektroniczną na adres e-mail k.srodecka@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).
Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.